Praca w UK - podatek w Polsce - czy to mnie dotyczy?

Photo 45986675 © Michael Spring | Dreamstime.com

Jeśli śledzisz informacje z Polski, prawdopodobnie natknąłeś się na hasła:"likwidacja ulgi abolicyjnej", "Polacy za granicą zapłacą większy podatek" itp. W rzeczy samej - Polacy pracujący w Holandii, Belgii czy w Wielkiej Brytanii będą musieli opodatkować dochody z zagranicy w Polsce i dopłacić podatek według polskiej skali, po likwidacji ulgi abolicyjnej w Polsce

ale -

1) nie wszyscy pracujący za granicą,
2) nawet jeśli jesteś w grupie tych podatników - masz możliwość się do tego przygotować.
 
Kluczowymi są tu odpowiedzi na następujące pytania:
1) Czy mieszkam w Polsce, a do pracy za granicą udaję się tylko na pewną część roku?
2) Czy osiągam w Polsce jakieś dochody, nawet jeśli tylko z najmu mieszkania, choć mieszkam na stałe za granicą?
3) Czy rozliczam się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce?
 
Czemu to jest ważne?
Od miejsca Twojego stałego zamieszkania zależy Twoja rezydencja podatkowa.
Rezydentem podatkowym na Wyspach możesz zostać, gdy przepracujesz tu co najmniej 183 dni w roku podatkowym.
Do 1 czerwca 2010 roku Twój oficjalny pobyt W UK liczony był przez tutejszy Urząd Skarbowy od momentu złożenia formularza P86.
Po tej dacie brytyjski Urząd Skarbowy liczy Twój czas zamieszkania w UK, na podstawie Twoich informacji podatkowych, tj. rocznych rozliczeń podatkowych z tytułu pracy bądź prowadzenia działalności self-employed.
Jeśli pracujesz w Polsce oraz w UK, lub też pracujesz w UK ale w Polsce osiągasz jakiekolwiek dochody, choćby z najmu mieszkania - prawdopodobnie rozliczasz się z podatku w obu krajach, korzystając przy tym dotychczas z ulgi abolicyjnej.
Istotne jest w tym wypadku, z którym Urzędem Skarbowym się rozliczasz.
Jeśli bowiem, nie zmieniłeś w Urzędzie Skarbowym miejsca zamieszkania na adres w Wielkiej Brytanii, Urząd Skarbowy właściwy dla twojej gminy, uznaje Cię za Polskiego rezydenta podatkowego.
Jeśli podałeś swojemu Urzędowi Skarbowemu adres za granicą, od tej pory właściwym dla Ciebie będzie Urząd Skarbowy dla osób z zagranicy, zależny od miejsca uzyskiwania przez Ciebie dochodów w Polsce, np. adresu wynajmowanego mieszkania - lecz nie będzie to ten sam Urząd Skarbowy, w którym rozliczałeś się do tej pory.
Jest to bardzo istotne, albowiem od momentu, kiedy Urząd Skarbowy poweźmie informacje na temat Twojego adresu zamieszkania za granicą - nie będzie Cię już automatycznie traktował jako Polskiego Rezydenta Podatkowego.
Reasumując: osoby stale, tj. powyżej 183 dni w roku, zamieszkujące poza granicami Polski są Rezydentami Podatkowymi w kraju zamieszkania i jako takie rozliczać się będą z polskim Urzędem Skarbowym jedynie z dochodów uzyskanych na terenie Polski.
Ale co w przypadku, gdy dana osoba ma miejsce zamieszkania w obu państwach lub nie może jednoznacznie udowodnić swojej zagranicznej rezydencji podatkowej?
W takiej sytuacji:
Osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania;

  1. jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu państwach, wówczas uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych).
  2. Ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze - określane mianem - ośrodka interesów życiowych - to niestety pole do interpretacji dla Urzędu Skarbowego.

Co więc możesz zrobić, aby przygotować się do rozliczania Twoich podatków - od zarobków angielskich - tylko w UK, a od zarobków Polskich - w Polsce?
 
Uzyskać CERTFIKAT REZYDENTA PODATKOWEGO w WIELKIEJ BRYTANII, czyli: 
1) Jako że będąc takim rezydentem na stałe zamieszkujesz poza granicami Polski - zmień swój adres zamieszkania dla polskiego systemu podatkowego - na swój adres angielski. Możesz to zrobić listownie z UK.
2) Wystąp do Brytyjskiego HMRC o wydanie Certyfikatu Rezydencji Podatkowej w UK - i w razie pytań polskiego Urzędu Skarbowego, bądź gotowy do jego pokazania.
 
Będąc dokładnym - posiadanie owego certyfikatu nie jest Twoim obowiązkiem - możesz przecież przedstawić polskim organom podatkowym dowody na fakt stałego zamieszkiwania w UK,
jednakże - jak wynika z odpowiedzi Krajowej Izby Skarbowej, na pytanie naszej Kancelarii w tym zakresie - wszystkie inne dokumenty,
którymi polski podatnik będzie usiłował udowodnić fakt swojej zagranicznej rezydentury - bedą podlegać ocenie urzędnika rozpatrującego jego sprawę,
Certyfikat Rezydencji podatkowej Brytyjskiego Urzędu Skarbowego - nie podlega natomiast żadnej weryfikacji.
 
Inaczej wygląda sytuacja, w której osoba wyjeżdża do pracy za granicę na krótki czas i wraca do Polski (ponieważ np. tu zostawiła rodzinę).
Wówczas jest polskim rezydentem podatkowym, a co za tym idzie, podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów.
W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie pozostanie w pracy zagranicznej dłużej niż 183 roku, z jednoczesną zmianą swojego adresu w Polsce na zagraniczny i uzyskaniem CERTYFIKATU REZYDENCJI PODATKOWEJ od brytyjskiego HMRC.
W ten sam sposób powinny też postąpić osoby, które uzyskają w Polsce dochody, na przykład z wynajmu mieszkania, ale nie rozliczają się z nim we właściwym Urzędzie Skarbowym.Po likwidacji ulgi abolicyjnej wyłapanie takich sytuacji będzie korzystne dla polskiego wymiaru podatkowego,
albowiem podatkiem dochodowym będą one obciążane w Polsce w całości; nie wspominając już o ewentualnej karze za nieujawnianie podatku od najmu.
 
Jeśli jesteś w takiej sytuacji, zareaguj zawczasu:

  1. Zgłoś najem do opodatkowania (Zawierając umowę najmu lokalu, powinieneś wybrać odpowiednią dla siebie formę opodatkowania. Stosowne oświadczenie składasz do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskałeś pierwszy dochód z wynajmu mieszkania.


Obecnie przewidziane są dwie formy opodatkowania wynajmu: ryczałt i skala podatkowa), 

  1. zmień adres na zagraniczny,
  2. zdobądź CERTYFIKAT REZYDENCJI PODATKOWEJ W UK
  • i śpij spokojnie

 
Radca Prawny
Agata Mazur
Ten  i inne przydatne informacje znajdziesz na naszych stronach:
www.polskiprawnik.co.uk
www.reemigrant.com
www.ochronadanychosobowych.co.uk

Author’s Posts