Jakich opłat może żądać Landlord lub Agencja?

Image by Tumisu from Pixabay

Tenant Fees Act 2019

Jedyne płatności związane z najmem, o które możesz zostać poproszony, to:

1.       czynsz; 

2.       zwrotna kaucja najemcy ograniczona do nie więcej niż pięciu tygodni czynszu, jeśli Twój całkowity roczny czynsz jest niższy niż 50 000 GBP lub czynsz za sześć tygodni, jeśli jest to całkowity czynsz roczny czynsz wynosi 50 000 GBP lub więcej;

3.       zwrotna kaucja za rezerwacji nieruchomości (holding deposit) ograniczona do nie więcej niż

wartości tygodniowego czynszu;

4.       płatności za zmianę umowy najmu na wniosek najemcy, ograniczone do 50 GBP lub rozsądne poniesione koszty, jeśli są wyższe;

5.       płatności związane z wcześniejszym rozwiązaniem umowy najmu;

6.       opłaty za media, usługi komunikacyjne, abonament telewizyjny i podatek lokalny; i

7.       opłata za zwłokę w płatności czynszu i wymianę zgubionego klucza / urządzenia zabezpieczającego umożliwiającego dostęp do mieszkania, jeśli jest to  określone w umowie najmu.

Jeśli opłata pobierana przez Twojego Landlorda lub agencji nie znajduje się na tej liście, jest to niezgodne z prawem, a wynajmujący lub agent nie powinni prosić Cię o jej uiszczenie. 

Jeśli wynajmujący lub agent naliczył niedozwoloną płatność, należy postępować zgodnie z krokami opisanymi na stronie 10.

Wynajmujący nie może eksmitować Cię za pomocą procedury eksmisji zgodnie z art. 21, dopóki nie zwróci bezprawnie pobranych opłat lub nie zwróci niezgodnie z prawem zatrzymanego depozytu.       

Kiedy obowiązuje zakaz naliczania innych opłat?

To zależy od tego, kiedy zawarłeś umowę najmu. 

Zakaz wprowadzony został w dwóch etapach:

- Od 1 czerwca 2020 r. zakaz dotyczy wszystkich obowiązujących najemców, najem studenckich lub licencji na zajmowanie lokali mieszkalnych w sektorze prywatnego wynajmu, niezależnie od tego, kiedy zostały zawarte. Wynajmujący (Twój landlord lub agencja) będą odpowiedzialni za koszty związane z ustanowieniem, odnowieniem lub zakończeniem najmu (np. opłaty referencyjne, administracyjne, inwentaryzacyjne, odnowienie i wymeldowanie).

 - Jeśli zawarłeś umowę najmu przed 1 czerwca 2019 r., Wynajmujący lub agent nadal mógł pobierać opłaty do 31 maja 2020 r., ale tylko wtedy, gdy były one określone w istniejącej umowie najmu. 

Jeśli przez pomyłkę dokonasz takiej płatności, powinieneś poprosić wynajmującego lub agenta o natychmiastowy zwrot płatności - maksymalnie w ciągu 28 dni.

Co powinienem zrobić, jeśli landlord lub agent pobrał niedozwoloną płatność?

1. Wyślij list do landlorda lub agencji kwestionujący zasadność naliczania bezprawnej płatności i wzywający do zwrotu już uiszczonej przez Ciebie niedozwolonej opłaty.

2. Jeśli odmówi on jej zwrotu, możesz złożyć skargę do odpowiedniego systemu dochodzenia roszczeń - "The redress scheme".

Wszyscy agenci muszą należeć do tego rządowego programu odszkodowawczego. 

Informacje na ten temat powinny być wyraźnie dostępne na stronie internetowej agenta. Jeśli nie jest to jasne - zapytaj agenta, do którego systemu zadośćuczynienia należy. Systemy odszkodowawcze oferują niezależną usługę rozwiązywania sporów między najemcami / właścicielami a agentami i  nie pobierają opłat za swoje usługi.

4. Skontaktować się z lokalnym councilem jeśli nadal nie otrzymasz zwrotu płatności.

Może on podjąć formalne działania egzekucyjne przeciwko wynajmującemu lub agentowi i zażądać od nich zwrotu jakiejkolwiek opłaty, która została pobrana niezgodnie z prawem. Może również żądać od landlorda lub agencji zapłacenia odsetek od tej kwoty.

5. Możesz odzyskać płatność bezpośrednio w sądzie.

! Pamiętaj !

Należy zachować wszelkie dowody wskazujące na to, - - że zostałeś poproszony o wniesienie niezgodnej z prawem opłaty (tj. e-maile lub listy od wynajmującego lub agenta; notatki z rozmów ustnych)

- że zapłaciłeś niezgodną z prawem opłatę (tj. pokwitowanie, faktura, wyciąg bankowy).

Co muszę wiedzieć o holding deposit?

1.       Kaucja rezerwacyjna (holding deposit) to płatność podlegająca zwrotowi, 

2.       Wynajmujący lub agent nie mogą żądać od Ciebie kaucji, która przekracza jeden tydzień całkowitego czynszu za nieruchomość,

3.       Wynajmujący lub agent może jednocześnie przyjąć tylko jeden depozyt zabezpieczający,

4.       Wynajmujący lub agent powinni z wyprzedzeniem dostarczyć jasne informacje na temat

okoliczności, w których możesz utracić depozyt,

5.       Wynajmujący lub agent powinien poinformować Cię o wymogach dotyczących wymagań dotyczących zdolnosci kredytowej, wymaganej do wynajęcia danej nieruchomo ści wysokości dochodu przed przyjęciem od Ciebie depozytu ,

6.       Po wpłaceniu kaucji, wynajmujący lub agencja będą mieli zwykle dwa tygodnie (14 dni) na zawarcie z Tobą umowy przed „ostatecznym terminem zawarcia umowy”, czyli piętnastym dniem po otrzymaniu depozytu ( chyba że uzgodniono inaczej z tobą na piśmie),

Holding deposit - opłata rezerwacyjna może zostać zatrzymana tylko wtedy, gdy najemca:

-  podaje nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, 

-  nie przejdzie pozytywnie procesu sprawdzania referencji bądź zdolności kredytowej,z

-  wycofa się z zawarcia umowy najmu nieruchomości 

-  nie podejmuje wszelkich uzasadnionych kroków w celu zawarcia umowy najmu i z tego powodu do zawarcia umowy nie dojdzie. 

Landlord  lub agent jest zobowiązany do zwrotu kaucji lub przedstawienia na piśmie powodu zatrzymania depozytu w ciągu 7 dni od podjęcia decyzji o niezawieraniu umowy, jeżeli „termin na zawarcie umowy” nie upłynął lub w ciągu 7 dni od upływu tego terminu. 

Ważne!

Jeżeli nie otrzymasz listu w powyższym terminie -  landlord/agencja tracą prawo do zatrzymania depozytu zabezpieczającego i muszą Ci go zwrócić.

Na naszej platformie edukacyjnej znajdziesz wzór listu skierowanego do landlorda/agencji wzywającego do zwrotu opłaty rezerwacyjnej (holding deposit):

https://poradnikidokumenty.school.invanto.com/courses

R.Pr. Agata Mazur

www.polskiprawnik.co.uk

Author’s Posts